นักเรียนโรงเรียนบ้านนางามคว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบนวัตกรรมฯ

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายณรงค์ สุขถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางาม ในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว นำคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019” ที่ประสบผลสำเร็จคว้าชัยชนะในอันดับที่ ๑. และ ๓.ในระดับประเทศอย่างสวยงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วที่คว้ารางวัลในระดับประเทศมากที่สุด * รางวัลชนะเลิศ Rookie Team 1 การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ” * เด็กชายวุฒิกร รวมทรัพย์ เด็กหญิงปณิตา ดาประสงค์ เด็กหญิงพัชรินทร์ กองจันทร์ เและด็กหญิงยุภาวดี เดชวิชิต. * รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Rookie Team 3 การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ” * เด็กชายณภัทร พูลแข เด็กหญิงทิพลมัย ทองลพ เด็กหญิงวิลาวรรณ ธงเทียว เและเด็กหญิงวิรากานต์ โทกะนาม. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี