ประชาสัมพันธ์สื่อข้อมูลความรู้ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ขอบคุณสื่อข้อมูลจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ประชาสัมพันธ์สื่อข้อมูลความรู้ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ขอบคุณสื่อข้อมูลจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)