ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว