ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ

วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านพรหม เชื้อรอด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

12 13 14 15 16