ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒