ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓