ประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้เเจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ณ ห้องประชุมสระเเก้ว (ชั้น๓) ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0055 dsc_0057 dsc_0059 dsc_0060 dsc_0062 dsc_0065