ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชั้น ๓