ประชุมประชาคมจังหวัด

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมประชาคมจังหวัด เพื่อกำหนดจำนวนผู้แทนประชาคมจังหวัดในคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคัดเลือกผู้แทนประชาคมจังหวัด  เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมข้าราชการชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0110DSC_0119DSC_0120DSC_0113DSC_0107