ประชุมหารือการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ. สระเเก้ว

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมหารือเเนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการเเพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การอภิปรายกลุ่ม ” แนวทางการพัฒนา และขับเคลื่อนระบบการเเพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระเเก้ว” , นโยบาย และการดำเนินงานการเเพทย์ฉุกเฉินในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว , นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การเเพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ , ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว , การขยายเครือข่ายการเเพทย์ฉุกเฉินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ระบบ ๑๙๑ , ศูนย์ ๑๖๖๙ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว เพื่อขับเคลื่อนระบบการเเพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระเเก้ว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0044 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0063 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0070 DSC_0073 DSC_0080 DSC_0081