“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างอบจ.ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18