พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวาย

ดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ในพิธีดังกล่าว มีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้

เป็นประธานในพิธี ณ วัดสระเเก้วพระอารามหลวง

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0011 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0028 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0051 DSC_0070 DSC_0074 DSC_0090 DSC_0094