พิธีมอบวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีที่ ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ เเช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีมอบทรายที่มีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีที่ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสระแก้ว