พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๖ กันยายน ๒๕๕๘ (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) รวม ๑๘ วัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีความรักความสามัคคีต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมกับเป็นคนดีและคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม โดยมีสถานที่ดำเนินการ ๒ ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ที่ ๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ศูนย์ที่ ๒ ณ หอประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

DSC_0035DSC_0016 DSC_0025 DSC_0049DSC_0053DSC_0043DSC_0046DSC_0022DSC_0041DSC_0063