พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาชีวิตเด็กและเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๖ กันยายน ๒๕๕๘ (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) รวม ๑๘ วัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีความรักความสามัคคีต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมกับเป็นคนดีและคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม โดยมีสถานที่ดำเนินการ ๒ ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ที่ ๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ศูนย์ประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

DSC_0021DSC_0014DSC_0002DSC_0001DSC_0034 DSC_0039DSC_0028 DSC_0030 DSC_0017DSC_0045DSC_0007