พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การพัฒนาครูโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การพัฒนาครูโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ทั้ง ๔ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ , โรงเรียนบ้านนางาม , โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก