พิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนวัฒนานคร

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการครูโรเงรียนวัฒนานครที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ นายไพสิน นกศิริ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัฒนานคร นายวรินทร ธรรมดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ นายสุชาติ ลวดทอง ครูชำนาญการ และนายวันชัย แจงประดิษฐ์ ครูชำนาญการ ณ ศูนย์อาหารทรงยศ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว