ภาพกิจกรรมสร้างความปรองดองและคืนความสุขสู่ชาวสระแก้ว

กิจกรรมสร้างความปรองดองและคืนความสุขสู่ชาวสระแก้ว เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ แก่ประชาชนในจังหวัด

ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลาสมโภช ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

 

_DSC0011

 

_DSC0016 _DSC0026 _DSC0027 _DSC0028 _DSC0029 _DSC0030 _DSC0031 _DSC0032 _DSC0033 _DSC0035 _DSC0040 _DSC0049 _DSC0054 _DSC0062 _DSC0066 _DSC0082 _DSC0083 _DSC0084 _DSC0086 _DSC0097 _DSC0098 _DSC0099 _DSC0101 _DSC0120 _DSC0123 _DSC0126 _DSC0135 _DSC0139 _DSC0149 _DSC0150 _DSC0153 _DSC0164 _DSC0166 _DSC0169 _DSC0171 _DSC0191 _DSC0209 _DSC0211 _DSC0219 _DSC0224 _DSC0225 _DSC0228 _DSC0231 _DSC0232