ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๕” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านนางาม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรม เช่น Temple Festival, Category Game, Rotation Activities, Word Association Game, Talent Show Preparation, TV Game, Treasure Hunt และ The Mask Singer Game ฯลฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว และผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ ขอขอบคุณอย่างสูง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189