ภารกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภารกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการขุดลอกและขยายสระน้ำดิบให้กับหมู่บ้านที่บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีพื้นที่สำหรับเก็บน้ำดิบได้มากขึ้น ประชาชนในพื้นที่ขอขอบคุณผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มา ณ โกาสนี้

12 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13