มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอพบปะพูดคุยสนทนาการปฎิบัติงานของอปท.

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมสนทนาเพื่อประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ในการสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าประเภทที่ ๓ ด้านการส่งเสริมเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาคมสังคม โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชั้น ๓