มอบกระเช่าฯ

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายโกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เข้ามอบกระเช่าท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากขอบพระคุณท่านที่จัดเตรียมสถานที่ รับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณอัครราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา25