รื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

 เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว