ร่วมประชุมและร่วมต้อนรับรองอธิการบดีและคณะอาจารย์จาก มศว.

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วม ประชุมและร่วมต้อนรับรองอธิการบดีและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๒)