ศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ

เมื่อวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดยท่านนายกทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ เข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเด็นประสบการณ์การทำงานจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงในงานด้านงานรับแจ้งเหตุ และการใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ เพื่อจัดการเหตุฉุกเฉิน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์แจ้งฉุกเฉิน ณ ศุนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อาคารศูนย์ OTOP CENTER อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

DSC_0104DSC_0189DSC_0120 DSC_0121 DSC_0123 DSC_0126 DSC_0145 DSC_0173