สถานที่ท่องเที่ยว-งานประจำปี

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ที่ ได้แก่

ศาลหลักเมือง

เนื่องจากจังหวัดสระแก้วได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดใหม่ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงมีมติให้สร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมืองจากต้นชัยพฤกษ ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตั้งอยู่ริมถนนสายสระแก้ว-อรัญประเทศ ก่อนถึงตัวที่ว่าการ อ.วัฒนานคร เล็กน้อย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องราช อาณาจักร ตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งพระยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราช ในการปกป้องพระราชอาณาจักรทางด้านตะวันออก พระองค์ได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรู ซึ่งลักลอบเข้ามาโจมตีกวาดต้อนผู้คนบริเวณชายแดนอยู่เนือง ๆ โดยในปี พ.ศ. 2124 ได้ทรงยกทัพมาปราบปรามครั้งแรก ต่อมาในปี 2125 จึงได้โปรดให้ตั้งค่ายคูเมือง ปลูกยุ้งฉางข้าวลำเลียงไว้ที่ค่ายพระทำนบ (บริเวณ อ.วัฒนานครในปัจจุบัน)  และได้ยกทัพมาปราบปรามอริราชศัตรูอย่างราบคาบในปีนั้น

หลวงพ่อขาววัดนครธรรม

หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิ สร้างด้วยปูนถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2468 เดิมเป็นองค์ประธานประดิษฐานที่วัดบ้านจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มาเป็นเวลาช้านาน ไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด เพียงแต่มีคำบอกเล่าสืบกันมาว่าหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปทองคำขาวที่ได้รับ การอัญเชิญมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการอพยพของพลเมืองในสมัยก่อนเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการ พอกปูนปั้นองค์พระครอบหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นทองคำขาวไว้ภายใน บ้างก็ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า “หลวงพ่อปูน” เข้าใจว่าสร้างด้วยปูนแต่โดยส่วนมากชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า “หลวงพ่อขาว” จนถึงปัจจุบันนี้

หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว

หลวงพ่อทอง หรือ พระครูรัตนสราธิคุณ อดีต เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาสูง เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไป อบรมเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณ ช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ นอกจากนี้ ยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์  เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป แม้ท่านจะมรณภาพแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2523 ประชาชนทั่วไปก็ยังเคารพนับถือท่าน คณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นของหลวงพ่อไว้ ณ วิหารหลวงพ่อทอง วัดสระแก้ว

พระสยามเทวาธิราช

เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราชสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นการจำลองรูปพระสยามเทวาธิราชในประวัติศาสตร์ครั้งแรกโดยพระอุทัย ธรรมธารี (พระอาจารย์เส็ง) วัดป่ามะไฟ จ.ปราจีนบุรี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญจำลองในพ.ศ. 2508 และได้หล่อพระสยามเทวาธิราชจำลอง ขนาดสูงประมาณ 1.29 เมตร และเมื่อเกิดเหตุการณ์ชายแดนด้านอรัญประเทศ-กัมพูชา สู้รบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 7 ปี

ชมของดี 5 อย่าง ได้แก่ ..

ตลาดโรงเกลือ

เป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักดี ตั้งอยู่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ เป็นตลาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตลาดย่อย ๆ อีก 5 ตลาด ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเทศบาล 2 ตลาดโกลเด้นเกต ตลาดเดชไทย และตลาดเบ็ญจวรรณ มีร้านค้ารวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3,000 ห้อง ในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท

 ปราสาทสด๊กก๊อกธม

โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว แล้วยังเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิ ศาสนาฮินดู โบราณสถานประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลงชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย

  เขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์ เป็นภูเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกัน ตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ประมาณ 18 กม. มีหน้าผาสูงชันทำมุมเกือบตั้งฉากกับพื้นดิน มีจุดสูงสุดของยอดเขาสูงประมาณ 324 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภายในถ้ำมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง 12 แห่ง อาทิ ถ้ำหนุมาน ถ้ำมหาสิงห์ ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำแก้วพลายชุมพล ซึ่งในถ้ำต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่อาศัยของฝูงค้างคาวจำนวนมากที่พร้อมใจกันบินออกหากินในตอนเวลาพลบค่ำ

 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

อำเภอวังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ คลองหาด มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสำหรับการเลี้ยงโคนม เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันเป็น “สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น” ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เขตติดต่อกับอำเภอวังน้ำเย็น จากการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกวันนี้มีโคนมนับหมื่นตัวมีปริมาณนมวันละหลายสิบตัน เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีโรงผลิตนมภายใต้แบรนด์ “นมวังน้ำเย็น” ทั้งนมพาสเจอร์ไรด์ นมเปรี้ยว ส่งไปจำหน่ายตามโครงการนมโรงเรียนในหลายจังหวัด และใน กทม. รวมทั้งจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป

อาหารอร่อย 5 ชนเผ่าเมืองอรัญฯ

จากความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่เมืองอรัญ ทั้ง ย้อ ญวน ลาว เขมร จีน ไทย ทำให้เกิดความหลายของอาหารการกิน ที่สามารถเลือกชิมตามร้านอาหารทั่วไปในตัวเมืองอรัญฯ โดยเฉพาะอาหารอร่อยที่เลื่องชื่อที่ใครมาแล้วต้องไม่พลาดลิ้มลอง ได้แก่ “อาหารญวน” บริเวณชุมชนถนนมิตรสัมพันธ์หรือซอยบ้านญวน เป็นอาหารญวนสูตรเวียตนามใต้ เช่น จ้าวหล่อง (ข้าวต้มญวน) บั๊นหอย(เส้นหมี่หน้าหมู) ก๊าจ๋า(ทอดมันปลา) แหนมเนือง (หมูย่าง)  หว๋อยก๊วน (ปอเปี๊ยะสด) จ๋าหย่อหรือปอเปี๊ยะทอด บ่อบุ้ง (ขนมจีนหมูผัด) จ๋าเจียง (ทอดมันปลาเวียตนาม) เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีอาหารย้อบำรุงสุขภาพ เช่น แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง แกงผำ ลาบเหลว หมกกุ้ง เป็นต้น

 

เที่ยวแหล่งธรรมชาติ 5 สถาน ได้แก่…

ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีเนื้อที่ 844 ตร.กม. หรือ 527,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และอ.เมืองสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สภาพป่าอุดมสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 95 เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดแม่น้ำบางปะกง กลางผืนป่าปางสีดาจึงมีน้ำตกหลายแห่ง น้ำตกที่รู้จักกันดีและนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแล้วเดินถึงเลย ได้แก่ น้ำตกปางสีดา ส่วนน้ำตกอื่นๆ ต้องเดินป่าหรือพักแรมกลางป่า ระยะตั้งแต่ 2 กม. ขึ้นไป เช่น น้ำตกผาตะเคียน น้ำตกลานแก้ว น้ำตกแควมะค่า น้ำตกทับซุง น้ำตกถ้ำค้างคาว เป็นต้น ซึ่งต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางล่วงหน้า

ละลุ 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีที่เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน ทั้งสายฝน กระแสลมพัดกระหน่ำ ผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน ดินที่แข็งจะคงอยู่ ในขณะที่ดินอ่อนก็จะพังทลายและถูกกัดกร่อนลงไป เกิดเป็นแท่งหินเป็นรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน  มองคล้ายกำแพงเมืองหรือเสาหิน เหมือนกันกับ “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ละลุ” ที่แปลมาจากภาษาเขมรแปลว่า “ทะล”

อ่างเก็บน้ำพระปรง

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตรจนเกือบจะเรียกว่า “เขื่อน” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดสระแก้ว สร้างกั้นต้นน้ำห้วยพระปรง ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากสภาพป่าที่สมบูรณ์กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลา นานาชนิด ทำให้ชาวบ้านแถวนี้หลังจากว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนา จึงหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย

 ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

ถ้ำเพชรโพธิ์ทองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเลื่อม ทางเดินขึ้นไปยังถ้ำระยะทางราว 700 เมตร ร่มรื่นด้วยป่าและต้นจันผาที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์และปลูกเพิ่มจากเดิมที่ กำลังจะสูญพันธุ์ เป็นถ้ำขนาดกลางที่อยู่ในภูเขาที่ทอดยาวขนานไปกับพื้นดิน ที่ปากถ้ำมีลมเย็นพัดผ่านช่องเขาเข้าไปในถ้ำ ด้วยอากาศที่มีการถ่ายเทตลอดเวลาส่งผลให้ภายในถ้ำเย็นสบายตลอดทั้งปี ภายในถ้ำจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน จุดแรก ก้าวเท้าสู่ประตูถ้ำเพชรโพธิ์ทองที่หันหน้าไปทางตะวันตก เป็นลานกว้างรูปไข่ มีหินสีขาวนวลที่ถูกจัดวางโดยธรรมชาติ จากนั้นลงสู่ห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ จุดที่สอง จุดนี้นักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงระบบการถ่ายเทของอากาศ

 น้ำตกเขาตะกรุบ

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าสูง 50 เมตร มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน สายน้ำจะไหลจากหน้าผาที่สูงชันเกือบ 90 องศา ลงสู่เบื้องล่างก่อนจะไหลลงสู่น้ำตกเล็กอีกชั้นหนึ่ง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมน้ำตกจะสวยมากเป็นพิเศษ บริเวณทางขึ้นน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่นและเฟิร์นหลายชนิดแทรกขึ้นตามหลืบหิน เส้นทางก่อนถึงลานไทรอาจพบร่องรอยของช้างป่าที่มีชุกชุมในป่าแถบนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น และเส้นทางเดียวกันนี้เหมาะสำหรับการเดินดูนกและดูผีเสื้อ

 

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2553 จังหวัดสระแก้วยังจัดให้มีกิจกรรม เทศกาลงานประเพณีตลอด 12 เดือน เพื่อสร้างสีสันให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีครบทุกรสชาติ

 1. มกราคม      งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 2. กุมภาพันธ์    งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว
 3. มีนาคม       งานวันชมพู่หวานและของดีคลองหาด
 4. เมษายน      งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ
 5. พฤษภาคม   การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Sa Kaeo Super Car Thailand
 6. มิถุนายน     เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
 7. กรกฎาคม    เทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงู
 8. สิงหาคม      ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพื้นที่ จ.สระแก้ว
 9. กันยายน     งานสมโภชศาลหลักเมือง
 10. ตุลาคม       ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
 11. พฤศจิกายน  เทศกาลท่องผืนป่าตะวันออก
 12. ธันวาคม      งานสระแก้วเทิดไท้องค์ราชันย์

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก