สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เข้าหารือการพัฒนาด้านการศึกษา

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ซึ่งนำโดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ และนายศานิตย์ นาคสุขศรี ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒