สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙