เรื่อง สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๐ ชุด

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ

สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๐ ชุด