เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว ทะเบียน กข ๘๔๙๑ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว ทะเบียน กข ๘๔๙๑ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาล