ส่งมอบวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับแพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระเเก้วและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย และให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม ณ หอสมุดจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0015 DSC_0017 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0043 DSC_0047 DSC_0064 DSC_0068 DSC_0069