องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวางเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.