เก็บข้อมูลแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดยนางสาววรัญณรัตน์ ธีรศิลป์ธนาชาติ และคณะ ได้เข้าเก็บข้อมูลแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑๙ ราย ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0009DSC_0002 DSC_0003 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0011