เข้าขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่ได้ให้การสนับสนุน

พันเอกดิษฐพงษ์ เจริญวงศ์ รองเสนาธิการกองกำลังบูรพาเข้าขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนวันอาป้องกันชาติ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

IMG_6022 IMG_6031