เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จังหวัดสระเเก้ว ๒๕๕๘

องค์การบริหารจังหวัดสระเเก้ว เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จังหวัดสระเเก้ว ๒๕๕๘ เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีความรักความสามัคคีต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมกับเป็นคนดีและคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา โดยจะเริ่มทำการติวในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันแรก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาฯ โทร ๐๓๗-๒๔๐-๙๙๙ ต่อ ๒๒๑

2863987480864(1)[2]