เตรียมการรับเสด็จฯ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
DSC_0011 DSC_0039DSC_0036 DSC_0002 DSC_0005-2 DSC_0019 DSC_0020-2 DSC_0008 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0031-2 DSC_0032