กองช่าง อบจ.สระแก้วเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กองช่าง อบจ.สระแก้ว ได้รับมอบหมายภารกิจให้เตรียมการรับเสด็จฯ ๑.ทำสนามจอดฮอลิคอปเตอร์
๒.ทำที่จอดรถสำหรับประชาชน ๓.ทำที่จอดรถหัวหน้าส่วนราชการ
๔.ปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จ ๕.ปรับปรุงเส้นทางสำรอง
๖.ปรับพื้นที่ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

169 170 171 178184 218