เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนฯ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง และท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครริทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ และการมี่ส่วนร่วมของชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0028DSC_0025DSC_0038