การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว