เรื่อง การจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๐๑.๒/ว ๖๕๙๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

img20161121_08361556 img20161121_08362509 img20161121_08362763 img20161121_08363315 img20161121_08412196