เรื่อง การจัดซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ