เรื่อง การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน  ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน  ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า