เรื่อง การจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน ๗๐๖ กระดาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน ๗๐๖ กระดาน

 การจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน ๗๐๖ กระดาน