เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอบจ.สก.ฯ