เรื่อง การทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเชิญทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โดยวิธีการแสกน QR Code หรือ คลิกที่ลิ้งต่อไปนี้  https://itas.nacc.go.th/go/eit/836yxi

และยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อนทำแบบสำรวจ
เพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งาน และให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น
* ทั้งนี้ ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้