เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)