เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

  •  สรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน
  •  ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขตัวชี้วัดที่มีค่าต่่ากว่าค่าเป้าหมาย
  •  สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ (การพัฒนาในอนาคต)
  •  สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ (เท่ากับค่าเป้าหมาย)
  •  สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ (ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.)
  •  สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ (ไม่มีบริการสาธารณะ)
  •  สรุปผลประเมินความพึงพอใจการจัดบริการสาธารณะ