เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารประกอบการขอรับทุน
และแบบขอรับทุนการศึกษา ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้