เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

การใช้แผนการจัดหาพัสดุฯ