เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

การใช้แผนการจัดหาพัสดุฯ